0
kr 0,00

Høringsinnspill til forslag til statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- ogomsorgskomiteen: Kapittel 765)

Først og fremst vil Normal Norge anerkjenne at rus og psykisk helse fortsatt skal være et av
tre prioriterte mål i spesialisthelsetjenesten. Det er også oppløftende å se at
kunnskapsbaserte tilnærminger legges til grunn. Dessverre registrerer vi at fine ord og
lovnader ikke følges opp med tilstrekkelige midler for å styrke tilbudene til brukergruppen vi
representerer.

Rusfeltet og norsk ruspolitikk er inne i en usikker tid. Partiene som nå styrer landet har
stemt ned en nødvendig rusreform flere ganger og hittil uten å fremlegge et troverdig
alternativ. Et av hovedargumentene til partiene som stemte ned rusreformen var at
forslaget til den forrige regjeringen ikke medførte et betydelig økonomisk løft på feltet. To
år senere står vi uten både en reform og nødvendige midler.


Det snakkes om en forebyggings- og behandlingsreform. Det snakkes om å endre norsk
ruspolitikk. For at brukere skal oppleve mestring og økt livskvalitet er trygghet i hverdagen
en forutsetning. Dette står i kontrast til de tydeligste signalene regjeringen sender, som går
ut på at de vil legalisere ulovlig tvangsmiddelbruk, noe som brukere av ulovlige rusmidler
allerede har blitt systematisk utsatt for i flere tiår. Dette er handlinger som bare gjør vondt
verre for de som sliter fra før og som skaper utrygghet og alvorlige problemer for de som i
utgangspunktet klarer seg fint. Tryggheten som legger grunnlag for mestring og økt
livskvalitet, er det per i dag brukerorganisasjonene som har den beste forutsetningen til å
skape.


At rusfeltets mål er forebygging er fornuftig, men vi mener at midler til overdose- og
skadereduksjon er også nødvendig. Rusmiddelanalysetjenester i alle kommuner er et
eksempel på tiltak som potensielt kan redde liv og forebygge unødvendige og tragiske
overdoser. Vi synes det er bra at regjeringen vil gjøre det lettere for kommunene å etablere
brukerrom, men det må gjøres mer. Økonomisk støtte til konkrete tiltak som gjør hverdagen
for personer som allerede bruker ulovlige rusmidler, må prioriteres.
Den største brukergruppen blant de som bruker ulovlige rusmidler i Norge, er personer som
bruker cannabis. De står helt uten et alternativ som tilbyr kvalitetskontroll, regulert
styrkegrad, aldersgrenser for kjøp og salg og ikke minst et legalt alternativ til det illegale
markedet. En streng statlig regulering av cannabismarkedet ville helt klart vært en god og
skadereduserende tilnærming til denne problemstillingen.


Vi er inne i en tid med betydelig økonomisk usikkerhet for de aller fleste og spesielt for de
som har minst blant oss. Dyrere lån, dyrere mat og uforutsigbar strømpris er en enorm
påkjenning for de av oss som ikke har en oppspart buffer eller slingringsmonn i hverdagen.
Vi vet at i nedgangstider går risikoen for økt bruk av rusmidler opp. Spesielt for de som er
mest sårbare blant oss. Vi har beveget oss rett fra en pandemi som fikk tragiske utfall påoverdosetallene, til en økonomisk nedgangstid som kan få like alvorlige ringvirkninger. Dette
er absolutt tiden for å skalke lukene.


Å prioritere psykisk helse og rus i Norge, er umulig uten å nevne stigmatisering. Å føle seg
inkludert i samfunnet er noe vi alle ønsker, også medlemmene våre. Dessverre gir en brutal
kriminalisering og det iboende stigmaet i å bruke illegale rusmidler en følelse av mindreverd
og manglende tilhørighet. I en spørreundersøkelse fra 2018 svarte 39% at de hadde opplevd
stigmatisering fra venner på grunn av ulovlig rusbruk. Å bli stigmatisert av venner, er noe
som utvilsomt påvirker mental helse negativt. Vi som brukerorganisasjon er derfor en trygg
havn for de som har opplevd stigma og vi ber derfor om økt støtte så vi kan være der for
rusbrukere før de stigmatiseres helt ut av samfunnet.
I den samme undersøkelsen nevnt over, svarte 27% og 22% at de har opplevd stigmatisering
fra henholdsvis foreldre og søsken. Den tryggeste forebyggingen og omsorgen mener vi
derfor at vi som brukerorganisasjon kan tilby, der brukerne av illegale rusmidler er 100%
garantert å ikke bli stigmatisert. Dette kan være avgjørende for psykisk helse når ulovlig
rusbruk skal problematiseres. Vi stiller gjerne opp som brobyggere mellom brukere, familie
og myndigheter.


Brukere av ulovlige rusmidler har forståelig nok generelt lavere tillit til offentlige instanser
og er derfor avhengig av brukerorganisasjoner som løfter deres perspektiver til
offentligheten.


Vi representerer brukergrupper som allerede tynges av systematisk stigmatisering og en
regjering som fortsatt vil straffe de som ruser seg på annet enn alkohol og ikke har et
rusproblem. I et Norge som er stolte av å ha et robust sivilsamfunn, bred demokratisk
deltakelse og sterke institusjoner, forventer vi som daglig møter, ser og representerer
utsatte brukere, et solid økonomisk løft så vi kan bidra som en betydningsfull støtte til de av
oss som trenger det mest.


Vi vil også legge til at for en liten organisasjon som Normal er det viktig å ha gode
støttespillere. Derfor var vi med og etablerte Preventio i 2020 slik at også en progressiv
organisasjon som oss kunne ha de muligheter som medlemsorganisasjonene i Actis har.
Derfor synes vi det er synd at Preventio, grunnet omlegging til nytt regelverk, ikke har
anledning til å motta tilskudd over kap. 765 post 72 i og med at den ikke er en
brukerorganisasjon, samtidig som sammenlignbare organisasjoner får søke på gammelt
regelverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *