0
kr 0,00

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 25. februar 2016, oppdatert etter årsmøtet 19. mai, 2023

## A. Navn og formål

§1

a) Organisasjonens navn er Norsk Organisasjon for Reform av Marihuanalovgivningen.


b) Normal skal delta med sin kompetanse i nasjonale og internasjonale arrangementer som
er relevante for ruspolitikk, styrke samarbeidet med organisasjoner i Norge og utlandet og søke medlemskap i relevante organisasjoner for rusfeltet.

c) Normal skal overvåke trender i brukererfaringer og løfte brukerstemmene opp til beslutningshavere.

§2

a) Normal er en brukerorganisasjon som inkluderer de som bruker cannabis og gir
aktive og tidligere brukere en stemme. Normal skal være et talerør som gir brukere
av cannabis en stemme i politiske prosesser, i utforming av offentlige tjenester og i offentlige debatt.

b) Normal ønsker en ny rusmiddelpolitikk basert på fornuftig regulering av alle rusmidler i stedet for et generelt forbud, men fokus skal være cannabis.

Konkret skal Normal arbeide for

a) At norsk rusmiddelpolitikk skal være i tråd med menneskerettighetene og internasjonale anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og Human Rights Watch, og på den måten oppfylle retten til helse samt retten til privatliv og uavhengighet som er grunnleggende for alle rettigheter.

b) Å legalisere produksjon og omsetning av cannabis i regulerte utsalgssteder for voksne med kvalitetskontroll, innholdsfortegnelse og andre fornuftige reguleringer.

c) Ved en avkriminalisering skal Normal jobbe mot urimelige sanksjoner eller vilkår og for en avkriminalisering der det ikke reageres eller ev. reageres med et lavt forenklet forelegg dersom det ikke er mulig.

d) Å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler i befolkningen og særlig blant mindreårige.

e) Skadereduksjon knyttet til syntetiske cannabinoider, forurenset cannabis og inntaksmåter, særlig i spesielt utsatte grupper.

f) Jobbe for at hjelp for cannabisrelaterte problemer skal være tilgjengelig, evidensbasert og frivillig, og mot sykeliggjøring av de som ikke behøver hjelp, samt jobbe mot bruk av sanksjoner i behandling, mot tvangsbehandling og mot urinkontroller som vilkår i behandling.

g) Å jobbe mot bruk av urinkontroller for å avdekke bruk av ulovlige rusmidler.

h) Å jobbe mot ulike overreaksjoner og systemovergrep og klargjøre skillet mellom ansvarlig eller ikke-problematisk bruk og problematisk bruk av cannabis.

i) Å tillate medisinsk bruk av cannabisplanten.

j) Formidle nyansert, gradert, evidensbasert og troverdig informasjon om cannabis.

k) Aktiv brukermedvirkning på alle nivåer, eksempelvis påvirkningsarbeid og deltakelse i råds- ,utvalgs- og arbeidsgrupper på politisk/system- og tjenestenivå.

l) Innsamling, systematisering, bruk og formidling av brukererfaringer/brukerkunnskap.


m) å samarbeide med andre bruker- og pårørendeorganisasjoner og/eller andre brukermiljøer.


n) rekruttering, opplæring samt kontinuerlig veiledning av brukerrepresentanter knyttet til organisasjonen.

§4

Så langt det lar seg gjøre, skal Normal støtte et hvert forslag som bringer norsk cannabispolitikk i riktig retning.

## B. Medlemskap

§5

Normal er åpen for alle som ønsker å melde seg inn. Alle som har betalt medlemskontingent har forslags-, tale-, og stemmerett på organisasjonens medlems- og årsmøter.

§6

Medlemskontingenten er kr 100 per år for studenter, pensjonister, mennesker i en vanskelig situasjon; 250 kr per år for alle mennesker som har råd til å støtte reguleringsbevegelsen; 500 kr per år for ildjseler, bedrifter og organisasjoner og regnes fra betalingsdato.

§7

Medlemmer som åpenbart motarbeider organisasjonen eller organisasjonens formål kan ekskluderes. Slike vedtak gjøres av styret. Eksklusjonsvedtak skal godkjennes av påfølgende årsmøte.

## C. Styre

§8

a) Ledelsen av organisasjonene utføres av et styre som velges av årsmøtet. Styret
sitter for to år av gangen. Styret består av minimum 4 og maksimum 7 personer, i
tillegg til en eller to vara. Styret konstituerer seg selv. Styret er vedtaksdyktig dersom minimum 3⁄4 av styret er samlet.

b) Ansatt daglig leder skal ha møterett, møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett.

c) Styret ansetter en daglig leder som har ansvar for drift av organisasjonen i henhold til
styrets vedtak. Daglig leder har personalansvar og foretar øvrige ansettelser innenfor rammene satt av styret.

## D. Årsmøte

§9

Årsmøtet er Normals høyeste beslutningstaker. Årsmøte avholdes hvert år. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§10

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets beretning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Valg

§11

a) Medlemmer har stemmerett ved årsmøtet, som er organisasjonens høyeste
beslutningsorgan. Medlemsavgiften må være betalt senest seks uker før årsmøte for at medlemmet regnes som stemmeberettiget.

b) Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet skal være Normal skriftlig i hende
minst tre uker før årsmøtet. Endelig saksliste skal sendes ut til Normals medlemmer minst én uke før årsmøtet.

c) Medlemmene skal varsles skriftlig om tid og sted for årsmøtet minst seks uker i forkant

§12

Vedtak og styrevalg avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Avstemninger

foretas med håndsopprekning.

§13

Oppløsning av organisasjonen må vedtas med flertall på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom.

Årsmøtets protokoll er endelig når den er undertegnet av referenten og protokollunderskrivere.

## E. Mot diskriminering

§ 14

Normal tar avstand fra rasisme, kjønnsdiskriminering, trusler om vold og hatefulle ytringer. Medlemmer som gjentatt oppfører seg i strid med dette kan ekskluderes fra Normal.