0
kr 0,00

Hva vet vi om norske Cannabisbrukere

Hva vet vi om norske cannabisbrukere

Det er tidligere blitt gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge hvor mange i Norge som enten har prøvd eller jevnlig bruker cannabis.

Ungdatasenteret undersøker siste 12 måneders prevalens av cannabisbruk blant ungdomsskoleelever. I siste tilgjengelige undersøkelse rapporterer 2,7% av ungdomsskoleelever at de har brukt hasj eller marihuana i 2016.

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), i samarbeid med Folkehelseinstituttet, gjennomfører årlige undersøkelser av trender og utviklinger i illegale rusmidler. I denne vises at 24,5% av Norges befolkning i aldersgruppen 16-64 år har prøvd cannabis minst én gang og at prevalens siste 12 måneder er 5,3% .

Sammen gir disse en god oversikt, men de sier lite om brukerne. For å få en bedre forståelse om cannabis i samfunnet, trengs en grundigere undersøkelse som kartlegger bruksmønster og karakteristikker blant de som bruker cannabis.

Vi tror at dersom de som ikke bruker cannabis bedre kan forstå brukere kan dette bidra til økt inkludering og aksept for brukere i sosiale sammenhenger. Vi håper også at ved å gi et mer nyansert bilde av brukere kan dette bidra til å senke myndighetenes motstand og føre til økt livskvalitet for cannabisbrukere. 

Data presentert i denne rapporten er samlet inn via en internettbasert spørreundersøkelse. Undersøkelsen er rettet mot mennesker som bruker cannabis minst én gang i året. Denne undersøkelsen var anonym og gjennomført på internett i perioden 16. mai-19. juni 2018. Vi fikk inn 1 412 svar, hvor 1 353 av disse var fra mennesker som bruker cannabis minst én gang i året.

Snarveier

MEDISNSK BRUK   CANNABISBRUKERENS UTFORDRINGER   REKREASJONELL BRUK   FØRERKORTRELATERTE PROBLEMER


DEMOGRAFI 

aldersfordeling.jpg
utdannelse.jpg
bosted.jpg
ARBEIDSSTATUS.jpg

Den vannrette aksen viser antall personer som har valgt hvert alternativ. 

barn antall.jpg

31,8% av cannabisbrukerne har barn. 1 av 4 personer har barn under 18 år (25,5% av alle respondenter). 

1 112 menn, 235 kvinner og 7 av udefinert kjønn har svart på vår undersøkelse.

KJØNN.png
tilfredshet.jpg

Vi spurte deltakerne om å vurdere hvor tilfreds de er i livet. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “Ikke i det hele tatt” og 5 betyr “Jeg er kjempetilfreds!” var det 67,9% som valgte 4 eller 5.

SOSIALHET.png

TYPE BRUK

Vi ba deltakerne om å velge det alternativet som passet best dersom de måtte definere sitt eget cannabisbruk. De fikk tre valg:

Medisinsk bruk:velg dette hvis du har en fysisk og/eller psykisk sykdom og du bruker cannabis hovedsakelig fordi det hjelper deg med å føle deg bedre. Velg dette også hvis du bruker cannabis som substitusjonsbehandling av rus/alkoholavhengighet.

Rekreasjonell bruk sammen med andre:velg dette hvis du hovedsakelig bruker cannabis i sosial sammenheng.

Rekreasjonell bruk alene:velg dette hvis du hovedsakelig bruker cannabis alene for å slappe av, samle tanker, være kreativ eller for å sove.

BRUKERMØSTER.jpg

MEDISINSK BRUK

Medisinske brukere utgjør en andel på 29 % av det totale antall brukere. De følgende karakteristikker beskriver medisinske brukere.

VANLIGSTE LIDELSER.png

Lidelser som behandles med medisinsk cannabis

Vi forhåndsdefinerte en rekke alternativer, men ga også muligheten til å beskrive fritt for å sikre at vi ikke mistet noen svar. Av 392 svar var det 129 personer (32,9%) som huket av kun ett svar. 67% av deltakerne nevnte to eller flere lidelser de behandler med cannabis.

Andre bruksområder: Substitusjonsbehandling for rusmisbruk (46 stk.), søvnproblemer (20 stk.), for bedre livskvalitet (10 stk.), spiseforstyrrelser (8 stk.), fibromyalgi (8 stk.), kreft (8 stk.), leddsmerter (8 stk.), migrene/hodepine (8 stk.), Crohns sykdom (7 stk.), epilepsi (7 stk.), multippel sklerose (6 stk.), stress (5 stk.), bipolar lidelse (4 stk.), depresjon (4 stk.)

forbruksmetode-med.jpg

Majoriteten (77,3%) inhalerer medisinen, mens 19,4% inntar den i form av CBD-olje. 3,2% drikker te eller spiser medisinen som kake eller olje i matlaging.

hvordan får du tak.jpg

Selv om medisinsk cannabis er lovlig i Norge, er det bare 5,9% av pasientene som får det fra sin lege, hvorav kun 0,8% får det levert til et norsk apotek. Prosessen er komplisert og det er vanskelig å få tak i medisinsk cannabis. Dette kan være årsaken til at 72,4% av pasientene får tak i medisinsk cannabis fra det svarte markedet i Norge. En liten andel (3,8%) dyrker cannabis selv, 1,5% kjøper det som kosttilskudd i utlandet, 2,3% kjøper det på det svarte markedet i utlandet og 13,3% kombinerer to eller flere av disse løsningene.

RESEKOST.jpg
reisefrekvens.jpg
MEDISIN kost per måned.jpg

Den vannrette aksen viser antall personer som har valgt hvert alternativ. 

REKREASJONELL BRUK

71,1 % (962 personer) av respondentene i vår spørreundersøkelse identifiserer seg som rekreasjonelle cannabisbrukere, enten alene eller i sosial sammenheng.

rec-månedsbruk.jpg
REC-PENGER.jpg

Problematisk cannabisbruk

rec-avhengighets-egen.jpg

Vi spurte deltakerne i undersøkelsen om å definere sitt bruk på en skala fra 1 til 5. 1 betyr at de har ikke problemer med cannabis i det hele tatt, og 5 betyr at de selv opplever at de har et problematisk forhold til cannabis. 3,1 % valgte 4 eller 5.

Vi ba dem også om å vurdere hva deres familie og venner mener om deres forhold til cannabis:

rec-avhengighets-familie.jpg

Tallene er høyere her enn på egenvurderingen, men de viser fortsatt at majoriteten av rekreasjonelle brukere har et ikke-problematisk forhold til cannabis. 

Hvis vi sammenligner med internasjonal forskning finner vi tilsvarende resultater. National Institute on Drug Abuse i USA fant at 9% av de som har prøvd cannabis oppfyller kriteriene for avhengighet.

REC-HELSE.jpg

Cannabisbrukerens utfordringer

Vi spurte alle deltakerne om hva slags utfordringer de møter i hverdagen. Her inkluderer vi både medisinske og rekreasjonelle brukere.

I hvor stor grad er cannabisbrukere redde for at noen finner ut om deres bruk?

Fargekodene representerer følgende påstander

Blå– de vet allerede,  rød- ikke i det hele tatt,  gull – jeg er litt bekymret,  grønn – jeg er meget bekymret, lila – gjelder ikke meg (har ikke nabo, barn osv)

arbeidsgiver.png
dine barn.png
Fastlegen.png
naboer.png
kollegaer.png
foreldrene.png
huseier.png
øvrig familie.png

Problemer med det offentlige i forbindelse med cannabisbruk

49% av brukere har aldri hatt problemer med myndighetene. 28% av respondentene har hatt problemer med to eller flere offentlige enheter. Figuren under viser frekvensen av de ulike offentlige enhetene som ble nevnt.

problemer med de offentlige.jpg

Hvor ofte har brukere opplevd stigmatisering, ekskludering eller diskriminering grunnet sitt cannabisbruk?

Dette er målt som brukers egen oppfatning av ulike grupper mennesker i sin omgangskrets.

blå – aldri,  rød -av og til,  gull – ofte, grønn – gjelder ikke meg(har ikke nabo, barn osv)

stigmatisering-barn.jpg
stigmatisering-fastlege.jpg
stigmatisering-huseieren.jpg
stigmatisering-arbeidsgiver.jpg
stigmatisering-foreldrer.jpg
stigmatisering-kolleger.jpg
stigmatisering-venner.jpg
stigmatisering-søsken.jpg

Problematikk knyttet til førerkort

3,4% av deltakerne har opplevd problemer med førerkortet grunnet kjøring i påvirket tilstand. 

14,3% av respondentene (19% av de med førerkort) har blitt fratatt førerkortet eller har møtt andre relaterte sanksjoner (f. eks. jevnlige urinprøver), selv om de ikke har kjørt i påvirket tilstand. I fritekst-beskrivelsen nevnte respondenter flere årsaker til dette: dyrking, besittelse, verbalt uttrykk for cannabisbruk til lege eller bruk av cannabis i sammenhenger hvor kjøring av motorisert kjøretøy ikke er involvert. 

«Andre» representerer de svarene som ikke beskrev årsaksforhold på en tilfredsstillende måte. Her kategoriseres svar som f. eks. “Førerkort utsatt med 2 år pga cannabis” og “Fratatt førerkortet pga bruk av cannabis”. Disse kan referere til enten påvirket eller upåvirket tilstand. Her har vi også kategorisert uklare svar, hvor folk eksempelvis samtidig hevder både problemer og fravær av samme.

førekort problemer.jpg

ANDRE OPPLEVDE UTFORDRINGER KNYTTET TIL CANNABIS

Av 1 353 respondenter, valgte 409 å gi utfyllende svar ang. andre utfordringer som ikke var berørt i undersøkelsen. Vi opplever at nesten alle svarene omhandler en eller flere av følgende problemstillinger:

  • Stigmatisering / fordommer / ekskludering 
  • Å leve i frykt
  • Disproporsjonell straff
  • Manglende informasjon om cannabis
  • Kvaliteten på cannabis
  • Utilgjengelighet til cannabis

Vi har markert alle svar basert på hvilken problemstilling det tilhører. Her er resultatene:

UTFORDRINGER.jpg

Alle kommentarer til spørsmålet “Er det noen utfordringer du opplever eller har opplevd knyttet til cannabis som vi ikke har belyst i denne spørreundersøkelsen? Hvis ja, gi gjerne en utfyllende kommentar.” kan leses i rapporten.

LAST NED RAPPORTEN SOM PDF

KJØP EN UTGAVE FOR 50 KR