0
kr 0,00

Klage på forelegg

Klage på straff for personlig bruk og besittelse av cannabis

I senere år har flere FN-organer og tungtveiende organisasjoner anbefalt avkriminalisering av bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk. I Norge har ett flertall i Stortinget gått inn for avkriminalisering av bruk av illegale rusmidler i Norge, lovendringen er ventet å tre i kraft i 2021. Bruk av cannabis er således fortsatt forbudt og straffbart etter gjeldende norsk lov.

Det er imidlertid mulig å klage til politiet dersom man mener man har blitt utsatt for krenkende eller feilaktig behandling. Som en konsekvens av dette oppfordrer Normal flest mulig til å klage, dersom de har blitt ilagt forelegg og vandelsanmerkning eller på annen måtte blitt straffet eller krenket for bruk av cannabis. Klagen er utformet slik at den også kan brukes dersom du er straffet for andre ulovlige rusmidler.

Screen Shot 2019-03-01 at 14.00.12.png

Du sender klagen til ditt politidistrikt, enten på epost eller i posten. Vi har laget en mal du kan laste ned og redigere:

Her finner du riktig adresse/epostadresse til ditt politidistrikt (Oslo har epost post.oslo@politiet.no). Når klagen er behandlet og du får svar fra politiet kan du be om at klagen behandles i Politidirektoratet som er klageinstans; noe vi anbefaler alle å gjøre.

Man kan i tillegg sende klagen til Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, departementene som er ansvarlige for rusområdet i Norge, på epost til postmottak@hod.dep.no og postmottak@jd.dep.no eller postadressene under.

Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep,
0030 Oslo

Feltene du behøver å endre eller fylle ut er markert i rødt. Husk å bytte ut navn og adresse øverst med dine personalia. Det finnes også et eget felt for å beskrive konsekvenser det å bli tatt av politiet har hatt for deg. Dersom mange nok sender inn slike klager, vil det bli lagt merke til; dersom man føler seg utsatt for en urett, er det viktig å si fra.

Om du er komfortabel med det vil vi gjerne ha en kopi både av klagen du sender inn og svaret du får. Send dette isåfall til post@normalnorge.no. Vi deler ikke dine personopplysninger andre, men det er interessant for oss å danne oss et inntrykk av hvor mange som klager og hva slags svar dere får. Normal vil utelukkende bruke dette som bakgrunnsinformasjon i journalistisk virksomhet på vår blogg og i kronikker.