0
kr 0,00

Negative konsekvenser av forbudet

Rus-politikken har møtt en økende kritikk både her hjemme og internasjonalt for å være inhuman og virke mot sin hensikt. Stadig flere ser at forbudet har en rekke negative konsekvenser, og at man gjennom forbud ikke har mulighet til å regulere markedet og innføre skadereduserende tiltak.

 • Forbudet er dyrt å håndheve for justissektoren, og man frasier seg muligheten til å skattelegge rusmiddelet og bruke inntektene til prevensjon og behandling eller andre samfunnsnyttige formål. I USA har kostnadene forbundet med håndhevelse av forbudet og potensielle skatteinntekter av ledende økonomer blitt beregnet til å være enorme. Britiske myndigheter har kommet til liknende konklusjoner.
 • Pengene fra cannabis utgjør en betydelig inntektskilde som organiserte kriminelle reinvesterer i annen og mer alvorlig kriminalitet.
 • Uskyldige borgere som ikke gjør noe galt, både det store flertallet som har ikke-problematisk bruk og de som har problematisk bruk, blir urettmessig straffet og opplever systemovergrep fra sosialtjenestene.

I både Norge og Sverige har det i senere år blitt forsket mer på forbudskader, eller det som på fagspråket kalles kontrollskader.

Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo har funnet en sterk assosiasjon mellom regelmessig cannabisbruk og straffereaksjoner. Pedersen mener at det er forbausende hvor få forskere som ser på det at cannabis er forbudt og virkningene av det når de leter etter skadevirkninger. I boken Cannabiskultur (2010) beskriver Pedersen hvordan kulturen rundt stoffet dyrker dets negative virkninger og kan virke forsterkende på disse. Han viser også hvordan kulturen tilbyr et alternativt levesett på siden av det alminnelige samfunnet, som det kan være vanskelig å komme seg ut av. (16)

Den svenske rus-forskeren Ted Goldberg har beskrevet en rekke alvorlige virkninger av forbudpolitikken i Sverige. Goldberg observerer blant annet at demokratiske grunnprinsipper og rettssikkerhet settes til side, og at jakten på brukere gjør at de av dem som allerede har det vanskelig får lite rom for å håndtere utfordringer i livene sine. (11)

Screen Shot 2019-03-08 at 14.43.08.png

Flere negative konsekvenser av et forbud:

 • De som har problematisk bruk opplever straff og sanksjoner i stedet for den frivillige hjelpen de har krav på.
 • Desto mer negativt samfunnets syn på cannabis er, desto større sjanse er det for at brukerne devalurer sitt eget selvbilde og opplever stigmatisering og utstøtelse fra det vanlige samfunnet, med påfølgende menneskelige kostnader og utgifter for NAV.
 • I noen tilfeller vil folk stigmatiseres bare de prøver cannabis –om de ikke er flinke til å holde en lav profil. Miljøer deler seg i «de som ikke bruker» og «de som bruker», og bruken blir mer ekstrem.
 • Man abdiserer kontrollen over markedet til kriminelle. Prisen går opp på grunn av risikoen forbundet med handel med cannabis, noe som gir insentiv til å smugle og pushe rusmiddelet. I sin tur fører dette til spredning.
 • Kriminelle sjekker ikke hvor gammel den som kjøper er. Salget sprer seg nedover i aldersgruppene, og tenåringer selger til andre tenåringer. I tillegg er salget åpent hele døgnet uten noen form for kontroll.
 • Helseskadelige stoffer tilsettes cannabis for å øke vekten og få en høyere pris.
 • Særlig de yngste bruker i større grad billigere og mindre sporbare syntetiske cannabinoider, som er mye farligere enn naturlig cannabis.
 • I produsentlandene fører politikken til destabilisering, menneskerettighetsbrudd og krigsliknende tilstander, og narkotika er en viktig inntektskilde for internasjonale terrororganisasjoner.
 • Vår politikk er i tillegg med på å rettferdiggjøre dødsstraff og internering av narkotikabrukere i Asia og Midtøsten. Amnesty har kritisert Norge for sin pengestøtte til narkotikabekjempelse i disse landene.

Kilder og referanser. Video fra International Centre for Science in Drug Policy.