0
kr 0,00

Høringsinnspill til forslag til statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- ogomsorgskomiteen: Kapittel 765)

Først og fremst vil Normal Norge anerkjenne at rus og psykisk helse fortsatt skal være et av
tre prioriterte mål i spesialisthelsetjenesten. Det er også oppløftende å se at
kunnskapsbaserte tilnærminger legges til grunn. Dessverre registrerer vi at fine ord og
lovnader ikke følges opp med tilstrekkelige midler for å styrke tilbudene til brukergruppen vi
representerer.

Rusfeltet og norsk ruspolitikk er inne i en usikker tid. Partiene som nå styrer landet har
stemt ned en nødvendig rusreform flere ganger og hittil uten å fremlegge et troverdig
alternativ. Et av hovedargumentene til partiene som stemte ned rusreformen var at
forslaget til den forrige regjeringen ikke medførte et betydelig økonomisk løft på feltet. To
år senere står vi uten både en reform og nødvendige midler.


Det snakkes om en forebyggings- og behandlingsreform. Det snakkes om å endre norsk
ruspolitikk. For at brukere skal oppleve mestring og økt livskvalitet er trygghet i hverdagen
en forutsetning. Dette står i kontrast til de tydeligste signalene regjeringen sender, som går
ut på at de vil legalisere ulovlig tvangsmiddelbruk, noe som brukere av ulovlige rusmidler
allerede har blitt systematisk utsatt for i flere tiår. Dette er handlinger som bare gjør vondt
verre for de som sliter fra før og som skaper utrygghet og alvorlige problemer for de som i
utgangspunktet klarer seg fint. Tryggheten som legger grunnlag for mestring og økt
livskvalitet, er det per i dag brukerorganisasjonene som har den beste forutsetningen til å
skape.


At rusfeltets mål er forebygging er fornuftig, men vi mener at midler til overdose- og
skadereduksjon er også nødvendig. Rusmiddelanalysetjenester i alle kommuner er et
eksempel på tiltak som potensielt kan redde liv og forebygge unødvendige og tragiske
overdoser. Vi synes det er bra at regjeringen vil gjøre det lettere for kommunene å etablere
brukerrom, men det må gjøres mer. Økonomisk støtte til konkrete tiltak som gjør hverdagen
for personer som allerede bruker ulovlige rusmidler, må prioriteres.
Den største brukergruppen blant de som bruker ulovlige rusmidler i Norge, er personer som
bruker cannabis. De står helt uten et alternativ som tilbyr kvalitetskontroll, regulert
styrkegrad, aldersgrenser for kjøp og salg og ikke minst et legalt alternativ til det illegale
markedet. En streng statlig regulering av cannabismarkedet ville helt klart vært en god og
skadereduserende tilnærming til denne problemstillingen.


Vi er inne i en tid med betydelig økonomisk usikkerhet for de aller fleste og spesielt for de
som har minst blant oss. Dyrere lån, dyrere mat og uforutsigbar strømpris er en enorm
påkjenning for de av oss som ikke har en oppspart buffer eller slingringsmonn i hverdagen.
Vi vet at i nedgangstider går risikoen for økt bruk av rusmidler opp. Spesielt for de som er
mest sårbare blant oss. Vi har beveget oss rett fra en pandemi som fikk tragiske utfall påoverdosetallene, til en økonomisk nedgangstid som kan få like alvorlige ringvirkninger. Dette
er absolutt tiden for å skalke lukene.


Å prioritere psykisk helse og rus i Norge, er umulig uten å nevne stigmatisering. Å føle seg
inkludert i samfunnet er noe vi alle ønsker, også medlemmene våre. Dessverre gir en brutal
kriminalisering og det iboende stigmaet i å bruke illegale rusmidler en følelse av mindreverd
og manglende tilhørighet. I en spørreundersøkelse fra 2018 svarte 39% at de hadde opplevd
stigmatisering fra venner på grunn av ulovlig rusbruk. Å bli stigmatisert av venner, er noe
som utvilsomt påvirker mental helse negativt. Vi som brukerorganisasjon er derfor en trygg
havn for de som har opplevd stigma og vi ber derfor om økt støtte så vi kan være der for
rusbrukere før de stigmatiseres helt ut av samfunnet.
I den samme undersøkelsen nevnt over, svarte 27% og 22% at de har opplevd stigmatisering
fra henholdsvis foreldre og søsken. Den tryggeste forebyggingen og omsorgen mener vi
derfor at vi som brukerorganisasjon kan tilby, der brukerne av illegale rusmidler er 100%
garantert å ikke bli stigmatisert. Dette kan være avgjørende for psykisk helse når ulovlig
rusbruk skal problematiseres. Vi stiller gjerne opp som brobyggere mellom brukere, familie
og myndigheter.


Brukere av ulovlige rusmidler har forståelig nok generelt lavere tillit til offentlige instanser
og er derfor avhengig av brukerorganisasjoner som løfter deres perspektiver til
offentligheten.


Vi representerer brukergrupper som allerede tynges av systematisk stigmatisering og en
regjering som fortsatt vil straffe de som ruser seg på annet enn alkohol og ikke har et
rusproblem. I et Norge som er stolte av å ha et robust sivilsamfunn, bred demokratisk
deltakelse og sterke institusjoner, forventer vi som daglig møter, ser og representerer
utsatte brukere, et solid økonomisk løft så vi kan bidra som en betydningsfull støtte til de av
oss som trenger det mest.


Vi vil også legge til at for en liten organisasjon som Normal er det viktig å ha gode
støttespillere. Derfor var vi med og etablerte Preventio i 2020 slik at også en progressiv
organisasjon som oss kunne ha de muligheter som medlemsorganisasjonene i Actis har.
Derfor synes vi det er synd at Preventio, grunnet omlegging til nytt regelverk, ikke har
anledning til å motta tilskudd over kap. 765 post 72 i og med at den ikke er en
brukerorganisasjon, samtidig som sammenlignbare organisasjoner får søke på gammelt
regelverk.

De faste grensene for måling av cannabis/ THC- nivå i blodet revideres endelig av Høyesterett

De faste grensene for måling av cannabis/ THC- nivå i blodet revideres endelig av Høyesterett

Skrevet av Bjørn Dahl, nestleder Normal Bergen

En arbeidsgruppe ble i 2007 oppnevnt for å sette faste grenser i trafikken for andre rusmidler enn alkohol som et ledd i oppfølgingen av rapporten ‘Forslag til tiltak mot kjøring av motorvogn under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol’ jf. St.prp. nr. 1 (2006 – 2007) kap. 5.5 med oppgave å utrede forslag om endringer i vegtrafikkloven.(s.128)

Utrolig nok hadde utvalget kun én medisiner, Jørg Mørland, selv om blodverdier som målestokk på ruspåvirkning først og fremst er et medisinsk problem. Der var 2 fra Samferdselsdep., 3 fra Justis- og politidep., 2 politiinspektører og 1 fra Folkehelseinstituttet.

Jørg Mørland er farmakolog og toksikolog. Hans fagfelt er først og fremst fysiske virkninger av giftstoffer og medisiner som f.eks. halveringstider for nedbrytning eller utskilling av et alkaloid i kroppen. Mens for å analysere de kognitive virkningene trengs en nevropsykolog.

Det finnes ingen konsensus om at blodprøver her har verdi som bevis. Vitenskapen sier nei. Og det er mildt sagt utrolig at den nye rådgivningsgruppen som kom med sitt forslag i 2010 i referanse nr. 112, har vedlagt et av de grundigste forskningsprosjektene som noen gang er utført på oppdrag fra NHTSA, USA, uten å bemerke at konklusjonen er at blodprøver er ubrukelige. Forskningsrapporten kom allerede i 1993, og konklusjonen er klar: «One of the program’s objectives was to determine whether it is possible to predict driving impairment by plasma concentrations of THC and/or it’s metabolite THC-COOH in single samples. The answer is very clear: it is not».

NHTSAs rapport er bare én i en lang rekke som bekrefter dette. Her er noen av dem: The failings of per se limits to detect cannabis-induced driving impairment: Results from a simulated driving study , Driving Under the Influence of Cannabis: Impact of Combining Toxicology Testing with Field Sobriety Tests , «Residual blood THC levels in frequent cannabis users after over four hours of abstinence: A systematic review.» , Strengths and limitations of two cannabis-impaired driving detection methods: a review of the literature . Jeg finner ingen som imøtegår disse forskningsresultatene på noen måte.

Fordi kurven for alkoholpromille samsvarer med kurven for grad av beruselse, er det her lett å sette en straffbarhetsgrense: Har man 1,5 i promille, vil en mann med middels kroppsvekt normalt ha 0 i promille etter 10 timer. Dette er allment kjent og derfor juridisk bindende for bilføreren, fordi man burde visst. Forbrenningen av alkohol varierer også veldig lite fra person til person.

For rustesting av cannabis derimot, er det største problemet at rusvirkningen ikke har noen forutsigbar påvisningsskala. Ingenting av det som gjelder for alkohol, gjelder for cannabis. Hvis man gir to like tunge personer samme mengde cannabis, vil resultatene i de fleste tilfeller bli helt forskjellige i blodprøvene. Nedbrytningstiden er heller ikke forutsigbar.

Cannabis har en mer subtil virkning og er absolutt ikke i nærheten av alkoholens faregrad i trafikken. Dette underbygges av ulykkesstatistikken, som vist senere i denne artikkelen. Cannabis ødelegger ikke koordinasjonsevne og vurderingsevne.

Selvrapporteringer og observasjoner av cannabisbrukere viser en psykologisk effekt som er stikk motsatt av alkohol, som gjør en til ‘verdensmester’. I cannabisrus øker selvkritiske tanker. For sterk selvkritikk kan gå ut over besluttsomheten, men det er i andre enden av skalaen sammenlignet med alkohol. Det virker ikke som om de som aldri har prøvd cannabis har fått dette med seg.

Et av kravene for å dømmes til straff, er at straffeskyld er bevist utover enhver rimelig tvil. Det hjelper ikke om Stortinget har sagt at man kan bruke faste grenser, når disse ikke bygger på vitenskaplige bevis. Det er en grunn til at Stortinget og domstolene er atskilt etter maktfordelingsprinsippet. Hvis Stortinget vedtar lover som ikke lar seg gjennomføre fordi de strider mot grunnlov og menneskerettigheter og fører til justismord, er det domstolenes plikt å instruere Stortinget til å komme opp med noe bedre.

Et annet krav er at man må kunne vite på forhånd at det man gjør er ulovlig. Når folk blir straffet selv om de ikke har visst at der var rester av THC i kroppen en uke etter inntak, da har retten brutt loven.

Man setter faktisk en toksikolog som tror at påvisning av THC i blodet innebærer påvirkning i trafikkfarlig forstand, til å vurdere faste grenser og har ingen nevropsykolog med i gruppen. Jeg har selv lyttet til Mørlands sakkyndigevitnemål i retten, hvor han sammenligner THC-utslag på blodprøve tatt mange dager etter inntak, med promillemålinger mellom 0,2 og 0,5.

Mørland sier at på samme måte som ved promille mellom 0,2 og 0,5, som ikke betyr at man er påvirket, må brukere av andre stoffer godta at man har nulltoleranse for rus i trafikken. Men han hopper bukk over at det er meget enkelt å beregne cirka alkoholpromille ut ifra inntak. Det er umulig med cannabis. Dermed ryker forutsetningen om å behandle dette likt. Det finnes ingen forholdsmessighet i å si at hvis du drikker øl om kvelden, kan du kjøre bil dagen etter; men hvis du har røykt hasj, må du la bilen stå i 14 dager.

Mørland har jo selv bidratt i et forskningsprosjekt i toksikologisporet med ulykkesstatistikk. De laget en tabell bygget på statistikk over dødsulykker i en periode på 7 år. Alle ulykkene er forårsaket av bilfører. Totalt døde 508 personer, 97 hadde bare alkohol i blodet, 7 hadde bare cannabis. Tabellen forteller også at hele 210 hadde ett eller flere rusmidler i blodet. 298 hadde ingen rusmidler i blodet. I siste kolonne ser man resultatet av veikant-undersøkelser som viser at man finner cannabis i ca. 0,5% av prøvene, mens alkohol over 0,2 promille bare finnes i ca.

0,2%. Man finner altså cannabis i mer enn dobbelt så mange tilfeldige prøver i forhold til alkohol. Likevel dør mer enn 10 ganger så mange i trafikken med ulovlig alkoholpromille.

Hans egen undersøkelse illustrerer altså godt forskjellen i farepotensiale for alkohol og cannabis og hvor man må sette inn støtet for å bedre trafikksikkerheten. Statistikken hans viser at bilførere med cannabis i blodet ikke ligger langt over bilførere som ikke har noen substanser i blodet, når det gjelder ulykkesrisiko. 

Lover i Norge skal være forholdsmessige, skal stå i forhold til hverandre og må ha klare formål og begrunnelser. Det finnes intet grunnlag for å si at cannabis er en større trafikkrisiko enn alkohol, tvert imot. Ulykkesstatistikken viser at man sliter med å bevise reell trafikkfare, selv om jeg ikke betviler at den er der. Den er bare moderat i motsetning til alkohol. Der er derfor ingen grunn til å behandle cannabisbrukere strengere enn alkoholbrukere, og det er en skandale om man ikke raskt finner en pålitelig testmetode. Blodprøve må kombineres med kognitiv test, gjerne med test av korttidsminnet, som blir sterkt svekket i den akutte rusfasen. Sammen med utslag for blodverdier atskillig høyere enn i dag, kan man slik påvise påvirkning.

Medisinsk Cannabis som smertestillende?

Medisinsk Cannabis som smertestillende?

Da jeg var 18 år satt jeg bakpå motorsykkelen til barndomsvennen min. Farten var altfor høy, og før noen visste ordet av det havnet vi i en alvorlig ulykke. Vennen min døde momentant og jeg falt i koma. Jeg fikk hodeskade, indre skader og den ene armen ble lam. Jeg har i dag kommet meg ganske godt videre fra den fatale dagen, men jeg har fått senskader i form av nervesmerter i armen som ikke virker. Det kan sammenlignes med brennende og skjærende nålestikk. Noen ganger kjennes det ut som hele armen ligger i kokende vann.

Skrevet av Tone Knudsen

I min søken på noe som tar bort smertene, har veien vært lang. Jeg har prøvd det meste. Smertestillende piller som inneholder morfin, som legen må skrive ut på resept, samt fysioterapi som jeg går til fast for et minimum av behandling og vedlikehold. Jeg har prøvd strømmaskin mot nervesmertene, magnetiske arm-bånd, kremer/oljer, håndspåleggelse av healere – ja, you name it. Jeg vet at alle har hatt de beste intensjoner, men ingenting har klart å gjøre meg smertefri. Smerte er en opplevelse i hjernen. Det viser forskningen. Nervene i mitt tilfelle sender feil signaler til hjernen, som igjen gir seg utslag i form av smerter.

En bieffekt når du lever med smerter er at hverdagslivet blir ganske annerledes. En særlig sosial person klarer jeg ikke være, fordi smerten tar alt fokuset. Jeg trekker opp skuldrene, en automatisk refleks for å dempe på smertene og jeg puster dårligere, som også skjer automatisk for å holde det intense ubehaget unna. Dette fører til vond nakke, vonde skuldre og hodepine. Jeg blir også veldig tung i kroppen. Å bære armen er i seg selv også ganske tungt. Hverdagen min kan bestå av mange timer i sengen i et mørkt rom. Det er en form for migrene kroppen min har reagert med. Ingen av disse tilstandene hadde jeg før ulykken.

For mange vil nok cannabis fortsatt assosieres med en illegal rusnytelse; en substans man bruker for å flykte unna hverdagen. Men nyere forskning på dette feltet viser en helt annen sannhet. Per-soner med ADD og ADHD, Alzheimers, Parkinson, kroniske smerter som nerves-merter, MS, kramper ved premenstruelt syndrom, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, kramper ved epilepsi og tourettes syndrom har alle fått påvist bedring etter å ha brukt cannabis. Migrene, grønn stær og visse krefttyper sies det også at cannabis kan hjelpe mot. Disse positive reaksjonene jeg beskriver, er det også andre brukere av cannabis eller medisinsk cannabis som opplever.

Hamp er i familie med cannabis og har vært brukt av mennesker i over 10 000 år. Det er en robust og slitesterk plante. Viktige områder der hamp har nyttiggjort seg er i tekstiler, mat og medisin. Life Coach og terapeut John Opsahl skriver i boken SUPERMAT om Hamp: ”Frøene har et bredt sammensatt næringsinnhold. De inneholder viktige vitaminer, mineraler og fiber, har alle de essensielle aminosyrene og er rike på flerumettede fettsyrer” ” Frøene har over 20 % uløselig fiber, som betyr at den er særlig gunstig for fordøy-elsen, blodsukkeret og vektregulering, og kan forebygge ulike livsstilsykdommer”. Han skriver at hampfrø fra mathamp inneholder svært lite av den psykoaktive komponenten i marihuana THC, så det er viktig å få fram. Jeg vil bare belyse de viktige egenskapene som finnes i cannabisfamilien. Videre skriver han: ”Frøet til hampplanten inneholder den mest balanserte oljen vi kjenner til i dag.” ”Omega 6-fettsyren gammalinolensyre (GLA) er en viktig fettsyre som kroppen trenger til flere formål. GLA inngår både som byggekloss for å lage de langkjede fettsyrene som er nødvendig for hjernen og nervesystemet og for å lage signal-stoffer som virker betennelseshemmende, sykdomsforebyggende og balanserende på immunsystemet”. ”Produkter av hampplanten kalles ofte naturens perfekte føde for menneske-kroppen.” Når så mange bra verdier finnes i canna-bisfamilien er det ikke rart at cannabis blir brukt som medisin. SÅ HVILKE TYPER MEDISINSK CANNABIS FINNES DET? CBD er en olje du skal dryppe under tun-gen. I Sverige selges denne oljen lovlig på helsekosten. CBD-olje inneholder ingen psykoaktive stoffer og har flere farma-kologiske egenskaper.CBD inneholder ikke CB1-reseptorer som det finnes naturlig av i hjernen. Det er den-ne CB1-reseptorens reaksjon med THC som gjør at du får en rus. Så du blir ikke ”høy” av CBD siden CB1-reseptoren ikke finnes.

Sativex har vært lovlig i Norge siden 2012. Det er i hovedsak MS-pasienter som får tilbud om denne medisinen. Sativex er en munnspray som inneholder to ek-strakter fra cannabisplanten, THC og CBD. Medisinen sprayes under tungen og i munnhulen. I 2015 var det 340 personer i Norge som fikk Sativex.

Bedrocan er et Nederlandsk firma som framstiller medisinsk cannabis, altså marihuana. De er den største produsenten i verden med lengst erfaring innen fram-stilling av medisinsk cannabis. De fører en sterk kontroll over firmaet, og er en meget seriøs bedrift. Bedrocan produserer fem forskjellige typer medisinsk cannabis med ulikt vir-kestoff. Man inntar stoffet i en såkalt vaporizers. Bedrocan har vært tillatt i Norge siden november 2016. Effekten av medisinsk cannabis kan blant annet være en mer aktiv hjerne, viser en pilotstudie gjort i Nord-Amerika.Studiet ble lagt fram tidligere i år i det danske magasinet ”Vitenskab”. Hjerne-skanninger viste at forsøkspersonene hadde mer aktivitet i pannelappen – det området i hjernen som henger sammen med kognisjon, reflektert handling og forståelse. Da hadde de tatt medisinsk cannabis i tre måneder. Forsøksgruppen sa også at de følte seg bedre, hadde min-dre smerter og tenkte klarere. VG skrev i sommer om en jente på 1 år med kraftige epilepsianfall grunnet en sykdom. Familien hadde forsøkt alt av medisiner og det var ingenting som hjalp. Tilslutt fikk de råd om å prøve ut CBD-olje. De kjørte bilen over til Sverige og kjøpte den anbefalte oljen. Etter å ha brukt CBD fikk jenta endelig ro fra de hyppige anfallene og familien var overlykkelig. Dessverre dukket politiet opp på døren til den lille familien og tok med seg alt. Det må sies at i denne noe triste historien, endte det litt godt. Familien forklarte ovenfor politiet at det kunne være veldig uheldig å bråstoppe med CBD og de fikk tilbake en flaske for å trappe ned. Der jeg bor var de på apoteket så greie at de skrev ut de rettighetene jeg som smertepasient har, når det gjelder kravene til medisinsk cannabis. Det er Statens legemiddelverk som har gitt ut infor-masjonen. Jeg siterer: «En liten gruppe alvorlig syke pasienter kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis. Innenfor dagens regelverk er det allerede åpning for bru-ken. Dette kan for eksempel gjelde pa-sienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler».

For min egen del har jeg søkt om bedrocan via fastlegen og en spesialist.Jeg ser virkelig fram til å begynne med medisinsk cannabis, og troen er stor på at jeg vil få søknaden innvilget. Jeg tror livet mitt da vil bli ganske annerledes. Da kan jeg endelig få et overskudd og glede i hverdagen, og mest av alt slippe å bli dårlig. Jeg har også blitt spurt om å være med i en undersøkelse på Ullevål Sykehus der de skal måle hvordan jeg reagerer på medisinsk cannabis, fordi det ikke er gjort noen studier på bruken i Norge. Jeg håper å være en brobygger og hjelp for andre med smerter, eller de som har fått livs-kvaliteten redusert av annet. NB: Før bruk av cannabis, medisinsk ca-nnabis, hampolje eller hampfrø må man rådføre seg med fastlegen.

Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

Normal Norges innspill til Budsjettkapittel 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Forslaget om mindre øremerking og mer søknadsbasert tilskudd er positivt og kan bidra til å sikre bedre likebehandling av de idéelle organisasjonene på rusfeltet. Vi er derimot bekymret for at den foreslåtte reduksjonen på 40,6 millioner i tilskudd til frivillige og idéelle organisasjoner skal føre til driftskutt som særlig vil gå utover de minste organisasjonene og dermed til at enkelte stemmer og brukergrupper ikke blir hørt i saker som angår dem. Finansiering av sivilsamfunnet er essensielt for å oppfylle de ulike brukergruppenes demokratiske rettigheter. Ved en reduksjon som denne er det desto mer viktig med tiltak som sikrer best mulig utnyttelse av tilskuddsmidlene. Et slikt tiltak, som kan bidra til å sikre særlig de mindre organisasjonene en viss form for forutsigbarhet, ville vært å åpne opp for lengre tilskuddsperioder. Mulighet for å få innvilget tilskudd for tre år av gangen, i motsetning til ett år, vil i større grad gjøre det mulig for organisasjonene å planlegge langsiktig. Det vil gi mer forutsigbarhet og trygghet for ansatte, medlemmer og brukere.

Normal Norge er en av de mindre organisasjonene på rusfeltet, med to deltidsansatte. Begge i midlertidige stillinger. Samtidig representerer vi den største gruppen brukere av illegale rusmidler og er den eneste organisasjonen på rusfeltet som utelukkende løfter denne gruppens problemstillinger. Dagens system fratar oss blant annet muligheten til å tilby faste ansettelser fordi vi ikke kan tenke langsiktig. Flere ganger har vi måttet permittere ansatte i vårhalvåret i påvente av utbetaling av driftstilskudd. Utbetaling av driftstilskudd har de årene vi har vært tilskuddsmottakere (siden 2016) blitt utbetalt tidligst i begynnelsen av april, en gang så sent som i september. I år kom utbetalingen i juni. Konsekvensene er at vi må bygge ned driften frem mot sommeren, for så å reetablere oss igjen hver sommer/høst. Vi ønsker å være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver for våre ansatte og vi ønsker å være til stede for og å kunne tilby våre brukere aktiviteter, råd, veiledning og støtte hele året. For å kunne oppnå dette trenger vi en større grad av økonomisk forutsigbarhet. Det er uholdbart at man deler av året skal være avhengig av frivillig innsats for å kunne opprettholde helt essensielle driftsfunksjoner. Ressursene som går med til dette går utover brukergruppen vi er satt til å bistå og representere. Vi ønsker å bruke mest mulig ressurser på å ivareta brukergruppen, for å klare dette trenger vi forutsigbarhet.

Dersom tilskuddsordningene ikke klarer å gi denne forutsigbarheten til de små organisasjonene som ikke besitter store egenkapitaler vil det bety at viktige stemmer ikke blir hørt og at enkelte brukergrupper ikke blir representert i utforming av politikk. Dette er dårlig utnyttelse av økonomiske bevilgninger og et demokratisk problem.

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseplan

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseplan

Den 10. mars i år arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet høring i Bergen. Formålet var å motta innspill til neste folkehelsemelding. Styreleder i Normal Bergen og styremedlem i Normal Norge Anne-Pia Lystrup holdt følgende innlegg på vegne av Normal Bergen:


NORMAL Bergen er en idéell bruker- og interesseorganisasjon på rusfeltet som jobber for en evidensbasert
regulering av cannabis og bekjempelse av stigmatiseringen av cannabisbrukere i
Norge.


Det var en enorm skuffelse da rusreformen, vår tids viktigste sosialpolitiske reform,
ble nedstemt. Forskning tyder på at straff, og påfølgende stigmatisering, ikke har en
forebyggende effekt på rusbruk, snarere tvert imot. En avkriminalisering av alle
rusmidler til egen bruk, for alle, vil være det viktigste skadeforebyggende tiltaket vi
kan innføre på rusfeltet.


Et annet viktig skadeforebyggende tiltak vil være å legalisere og regulere cannabis.
Cannabis er det mest brukte rusmiddelet i Norge, etter tobakk og alkohol. Hver fjerde
nordmann i aldersgruppen 16-64 år har prøvd cannabis minst en gang. Det vil si at det
er minimum ca 860 000 kriminelle personer i Norge i dag. Og bruken fortsetter bare å
øke. Disse tallene viser at forbudspolitikken, slik den er i dag, ikke har hatt en
forebyggende effekt på cannabisbruk.


Paradokset her er at det farligste ved cannabis er nettopp forbudet. Den
gjennomsnittlige cannabisbruker her til lands aner egentlig ikke hva hen putter i
kroppen sin, da cannabis må kjøpes på det sorte markedet. Kriminelle miljøer tjener
store penger på å omsette cannabis, penger som ved statlig regulering ville komme
landets borgere til gode, i stedet for å finansiere kriminelle nettverk.


Ved regulert omsetning av cannabis vil vi kunne kontrollere både innhold og
styrkegrad, som vil gjøre bruk av cannabis langt tryggere, og redusere faren for
uønskede skadevirkninger. Vi vil også kunne innføre aldersgrenser for bruk
Vi er nødt til å anerkjenne at cannabis er kommet for å bli i vårt samfunn. Vi har hatt
stor suksess med regulering av alkohol og det samme kan vi gjøre med cannabis.
De fleste cannabisbrukere er helt vanlige folk med helt vanlige liv.
Men vi vet at storforbrukere av cannabis ofte bruker stoffet for å selvmedisinere, mot
tilstander som søvnløshet, smerter og PTSD, for å nevne noe. Ved å gjøre medisinsk
cannabis mer tilgjengelig for norske pasienter vil vi kunne få disse brukerne ut fra det
svarte markedet og over på lovlige, regulerte medisiner, tilpasset deres helsetilstand.
Disse menneskene kan vi altså hjelpe uten å endre dagens straffelov.

Innspill fra Normal Norge til høring om Representantforslag om å gjennomføre rusreformen Dokument 8:46 L (2021-2022)

Norges internasjonale forpliktelser tilsier at menneskerettigheter skal legges til grunn i all politikk. Et sentralt prinsipp i et moderne demokratisk samfunn er skadefølgeprinsippet som tilsier at straff bare bør anvendes når tungtveiende grunner taler for det. Individets frihet og verdighet skal stå sterkt og vi kan ikke straffe mennesker bare for sikkerhets skyld eller for å sende et signal om at vi finner en handling umoralsk. Straff er et tilsiktet onde som bare bør brukes der det er helt nødvendig. Dersom vi skal påføre mennesker dette onde må det ha en klar hensikt og vi må være sikre på at det har den ønskede virkningen.

Dersom det var slik at kriminalisering av rusbrukere førte til mindre bruk, færre rusrelaterte skader og færre ruslidelser kunne det muligens latt seg forsvare. Nå vet vi at årsakene til ruslidelser er mer komplekse. Vi vet at kriminalisering ikke beskytter mot rusrelaterte skader og at kriminalisering øker terskelen for å be om hjelp i akutte livstruende situasjoner hvor illegale rusmidler er en del av det større bildet.

Det har blitt hevdet at vi må fortsette å kriminalisere rusbrukere for å sende et signal om at bruk ikke er ønskelig og for å holde bruk nede blant ungdom. Det har etter hvert blitt publisert mange studier som har sett på effekten avkriminalisering og legalisering av cannabis har på bruksprevalens blant ungdom. Et eksempel, en større metastudie utført av Melchior et al (2019), fant ingen signifikant økning i cannabisbruk blant unge etter hverken avkriminalisering eller legalisering. Regjeringens eget rusreformutvalg fant heller ingen slik sammenheng. Det er altså ingenting som underbygger påstanden om at det finnes en særlig sammenheng mellom generell

kriminalisering av brukere av cannabis og bruksprevalens blant ungdom og unge voksne. Vi oppnår altså ikke det vi sier vi ønsker å oppnå gjennom den fremgangsmåten vi har valgt til nå. Det vi derimot oppnår er utenforskap og stigmatisering av cannabisbrukere.

Det er ikke i tråd med menneskerettighetene å peke ut en gruppe i samfunnet, påføre de et onde og skyve de på utsiden. Menneskerettighetene er der nettopp for å forhindre slik praksis. Som et foregangsland innenfor menneskerettigheter og som det moderne demokratiske samfunnet vi er må vi finne andre måter å forebygge skader knyttet til rusbruk enn å vilkårlig straffe mennesker for handlinger de utfører mot seg selv. Vi må finne løsninger som ivaretar den enkeltes verdighet og grunnleggende rettigheter som mennesker. Vi må finne inkluderende, ikke ekskluderende løsninger.

Vi vet er at straffen rammer ulikt, vi vet at den diskriminerer basert på kjønn, klasse og etnisitet. Etniske minoriteter og unge menn med lavere sosioøkonomisk status kommer aller dårligst ut. I en artikkel nylig publisert i International Journal of Drug Policy (Pedersen, Moffitt, von Soest, 2022), skrevet av blant annet professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen, kan vi lese at unge som har foreldre med mer enn fire års høyere utdanning har betydelig lavere risiko for å bli straffet for bruk av illegale rusmidler enn de med foreldre med lavere utdanning.

Bruk av cannabis er utbredt i Norge, en av fire mellom 16 og 64 år oppgir å noen gang å ha brukt cannabis (Kilde: FHI). Cannabis er vanlig i ungdomsmiljøer og for marginalisert og sårbar ungdom blir det ofte en inngangsport til et kriminelt miljø. Cannabis blir en kontaktflate mellom ungdom og et organisert kriminelt miljø. Et miljø hvor man også blir eksponert for andre rusmidler med et langt høyere skadepotensiale enn cannabis. Det er derfor behov for å se på strategier for å separere cannabismarkedet fra markedet for andre illegale rusmidler.

For å redusere skadevirkningene og farene ved å overlate omsetningen av et rusmiddel som er så utbredt til et kriminelt, uregulert marked bør man se på alternative modeller for omsetning av cannabis. Det kan være å tillate dyrkeklubber, også kalt cannabis social clubs, slik man gjør i for eksempel Spania og Sveits, eller vi kan tillate hjemmedyrking av cannabis. Det er også verdt å se på eventuelle fordeler ved å tillate en regulert omsetning av cannabis slik vi ser stadig flere land

gjør, for eksempel Canada og Tyskland. Fordelen med en regulert omsetning er blant annet større kontroll på innhold og styrke, samt økte skatteinntekter, som igjen kan øremerkes til for eksempel rusforebygging. Vi må slutte å late som om cannabis er skadeligere enn det det er og ta inn over oss den globale utviklingen på dette feltet. Vi må klare å ta inn ny kunnskap og forme politikken deretter. Når vi vet at den cannabispolitikken som blir ført skader, både på individ- og samfunnsnivå, da plikter vi å se på alternative løsninger som er i tråd med ny kunnskap, og ikke minst som er i tråd med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser.

Melchior et al (2019). Does liberalisation of cannabis policy influence levels of use in adolescents and young adults? A systematic review and meta-analysis. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025880

Pedersen, W., Mottiff, T., von Soest, T. (2022). Privileged background protects against drug charges: A long-term population-based longitudinal study. International Journal of Drug Policy